rid- och säkerhetsregler

Täby Ryttarcenters mål är att bedriva en verksamhet med hög säkerhet för eleverna, hästarna och personalen. För att lyckas har vi ett omfattande säkerhetsprogram och säkerhetsregler. Det är viktigt att våra regler hela tiden följs av alla som vistas på anläggningen för våra hästars, elevers och personals skull.

Du rider säkert med Täby Ryttarcenter

I alla sporter och verksamheter finns det en skaderisk för elever, personal, djur och egendom. Inom ridsporten är den instruktörsledda lektionsridningen den minst skadedrabbade. Det beror på att den sker under kontrollerade former i stabila miljöer. Ridhuset, ridbanorna och stallet är välkända för ryttarna, instruktörerna och hästarna, vilket ger en trygghet och rutin.

På Täby Ryttarcenter vill vi förebygga skador så långt det går genom att aktivt informera om och arbeta för säkerhet på vår anläggning.

För att hålla en hög säkerhetsnivå och minimera de tillfällen som olyckan kan uppstå och orsaka skada på både individ, djur och egendom ställer vi höga krav på både elev och personal. Våra tjänster vilar på en solid grund av kunnande, erfarenhet och systematiska arbetsmetoder.

På Täby Ryttarcenter bedrivs ett sådant systematiskt och aktivt säkerhetsarbete som dagligen präglar våra medarbetares attityd och uppträdande, samt utformning och utveckling av vår anläggning.

Täby Ryttarcenters säkerhetsprogram

För att nå våra högt ställda säkerhetsmål arbetar vi efter en säkerhetsprogram som syftar till att förebygga osäkra tillfällen och därmed undvika olyckor. Om en olycka ändå sker har vi ett väl förberett handlingsprogram som vår personal arbetar efter.

Vårt säkerhetsprogram är indelat i fyra faser:

 1. Preventivt säkerhetsarbete
 2. Händelsestyrt säkerhetsarbete
 3. Uppföljande säkerhetsarbete
 4. Informativt säkerhetsarbete

Det preventiva säkerhetsarbetet förebygger sådana situationer då en olyckan kan ske. För att det ska fungera krävs en väl utbildad personal, en ändamålsenlig anläggning och att man utnyttjar existerande kunskap som bildats genom många års erfarenhet.

Det händelsestyrda säkerhetsarbetet syftar till att minimera skadans omfattning om en olycka trots allt inträffar. Detta arbete innefattar omedelbara åtgärder på en olycksplats efter en på förhand utarbetad och inövad mall.

Kontaktpersoner angående säkerhet

Ridskolan: info@tabyryttarcenter.se 

Teltid tisdag & torsdag 10:00-13:00 08-7567160

VD Christina Bengtsson 
Tel: 0731-83 20 72

Ridskolechef Eva Unger
Tel: 0708-35 68 41

Täby Ryttarcenters alla ridregler

Våra ridregler finns till för din, våra hästars och personals säkerhet. Det är viktigt att alla som rör sig på anläggningen följer reglerna för att undvika situationer där en olycka kan uppstå, oavsett om man är ridskoleelev, förälder, personal eller besökare.

Täby ryttarcenter har en egen olycksfallsförsäkring för eleverna på ridskolan. Vid eventuell skada, kontakta ridskolan info@tabyryttarcenter.se

Alla elever ska vara medlemmar i Täby Ryttarsällskap, föreningen på ridskolan och är då även genom Ridsportförbundet olycksfallsförsäkrade. Vill ni läsa mer: http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forsakring/

För mer information eller frågor angående reglerna för ridning på ridskolan maila oss: info@tabyryttarcenter.se.

Allmänna ridregler

Allmänt

 • Alla ridskoleelever skall vara medlemmar i Täby Ryttarsällskap som är verksam på anläggningen. Läs mer om samarbetet mellan Täby Ryttarcenter och Täby Ryttarsällskap här. 
 • Du har plats på ridskolan i en ridgrupp som rider på en bestämd tid varje vecka utom under uppehållen en del av sommarlovet och jullovet. Ridskolan har verksamhet enligt ordinarie schema på helgdagar.
 • Ridskolan har en kollektiv olycksfallsförsäkring, men vi rekommenderar att alla elever dessutom har en egen personlig försäkring.
 • Vi har en viktgräns på max 75-80 kg.
 • Ponnygrupperna har max 13 deltagare och mixgrupperna (tonåring/senior) har max 12 deltagare.

Trivselregler

 • Miljön är familjär och välkomnande.
 • Säkerheten har högsta prioritet i alla sammanhang.
 • Individuell omvårdnad och utbildning av våra fantastiska hästar.
 • Hög kvalitet på vår ridutbildning och all övrig verksamhet.
 • Vi säger hej till alla.
 • Snabb och lyhörd kundkontakt.
 • Vi är hjälpsamma i alla lägen.
 • Anläggningen är dagligen i uppvisningsskick.
 • Vi ser möjligheterna och lösningarna.

Täby Ryttarcenters ridlärare

 • Alla instruktörer skall vara utbildade för ändamålet. De skall själva känna sig kompetenta att genomföra säkra rid- och teori/hästkunskapslektioner.
 • Samtliga instruktörer och övriga anställda har genomgång av LABC–träning (första hjälpen) och krishanteringsplanen regelbundet. Läs mer om Täby Ryttarcenters säkerhetsplan ovan.

Utrustning

Elevens utrustning

 • Ryttaren skall bära godkänd hjälm vid all uppsutten verksamhet, samt vid körning, lastning, longering och tömkörning. Hakbandet skall alltid vara knäppt. Alla barn på knatte- och nybörjarnivå ska bära hjälm vid all kontakt med hästar.
 • Skor eller stövlar med klack är obligatoriskt vid all ridning, annars får ryttaren rida utan stigbyglar. Täckande skor är viktigt vid all hästhantering. Ridning med sporrar får användas endast om instruktörerna har godkänt det.
 • Ryttaren skall vara lämpligt klädd och får inte ha halsduk. Vi rekommenderar användning av handskar.
 • En väl avpassad säkerhetsväst rekommenderas vid all ridning!
 • Eleven får aldrig ta av eller på kläder sittande till häst om inte en hästkunnig person håller hästen. Om hjälmen skall tas av måste ryttaren sitta av före.
 • Vid användning av ridspö får handen inte föras genom öglan då denna kan fastna.

Hästens utrustning

 • Linor och grimskaft får aldrig lindas runt handen.
 • Alla stroppar skall vara fastsatta i respektive söljor.
 • Stigläderkrampan skall fungera alternativt vara nedfälld.
 • Alla ridskolehästar skall ha avpassade säkerhetsstigbyglar. Stigbygeln skall ha fotplatta.
 • Vid användande av martingal skall stroppar finnas på tygeln. Fasta inspänningar skall knäppas på och av i ridhuset.
 • Sadel och träns skall vara väl avpassat.

I stallet

Uppbindning av häst

 • Uppbindning sker i box eller i duschspilta - hästar får inte bindas upp i stallgången.
 • Då hästen binds upp skall den hållas under uppsikt.
 • Vid uppbindning skall det sitta en ögla av balsnöre eller motsvarande mellan grimma och grimskaft. Bind upp hästen kort (30 cm) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.
 • Hästarna får aldrig bindas fast i tränset!
 • Hästarna skall bindas upp i box vid all hantering. Undantag är de hästar som ej går att binda upp - läs på boxen vad som gäller för respektive häst. De hästar som ej går att binda upp skall ha grimma och grimskaft på sig ändå vid hantering.
 • När hästen har fångats i boxen och skall släppas så skall hästen vara vänd så att eleven själv står mellan hästen och boxdörren.

Ledning av häst

 • Hästar får endast ledas en och en.
 • Hjälm skall alltid bäras om man leder häst i ridhuset, det gäller även privathästarna.
 • När hästen leds i grimma skall grimskaft alltid användas, tvåhandsfattning tillämpas och den som leder skall vara placerad vid hästens sida/bog. Grimman skall alltid vara knäppt.
 • När hästen leds till och från hagen, vid minsta tvekan om kontroll led med kedja. Kedjan skall då sitta fast under eller över mulen.
 • Skall hästen ledas genom dörrar måste båda dörrarna öppnas helt och sättas fast.
 • Konvalescenter skall alltid ledas i träns, med hjälm och handskar på.
 • När hästar skall släppas i hage vänd dem mot staketet och släpp samtidigt.
 • Vid intag av ridskolehästarna får inga hästar vara i spolspiltan eller hovslagarspiltan och alla boxdörrar skall vara stängda. Att använda hjälm och handskar rekommenderas och skall användas av personal under 18 år.
 • Hästarna släpps ca 3 i taget. OBS: Det är viktigt att boxarna är stängda så att det inte finns någon risk att flera hästar råkar komma in i samma box. Ston skall ledas in i sina boxar!

Hantering av häst

 • Inga saker, ryktlådor etc., får förvaras i stallgången under skötsel eller när ni är ute och rider. Ställ in sakerna i boxen eller plocka undan.
 • Vid skötsel av hästens ben sitt på huk (aldrig på knä) och iaktta alltid hästen i ögonvrån för att snabbt kunna flytta dig.
 • Ta av täcket genom att börja bakifrån: ta ur svansen, lossa sedan bukgjordarna och till sist bogspännet.
  • Då ligger täcket hela tiden på plats och kan inte glida bakåt och skrämma hästen, genom att till exempel bukgjordarna hamnar i skapet.
 • På Täby Ryttarcenter skall inga hästar ha bensnören på sina täcken!
 • All sårvård på ben eller allvarliga skador skall skötas i spolspiltan.

Övrigt

 • Stallgången skall alltid hållas fri.
 • Musik med hörlurar får endast användas under städning av servicedelen - ej i stallet eller i någon hantering av hästarna
 • Det är inte tillåtet att köra med barnvagnar i stallet eller i ryttargången. Små barn som vistas i stallet skall alltid ha uppsikt av en vuxen. 

Täby Ryttarcenters ridlektioner

Allmänt

 • Alla i barngrupperna på nivå knatte, nybörjare och nybörjare fortsättning skall ha med sig en vuxen som hjälper till i stallet och under lektionerna för säkerhetens skull.
 • Endast ridande elever och föräldrar som leder får vistas i manegen under pågående lektion!
  • När eleverna behöver ledare endast en del av lektionen skall föräldrarna vara placerade mellan utställda koner och vita staketet så att de inte skymmer sikten för instruktören.
 • Ryttaren tilldelas rätt häst grundat på elevens kunskapsnivå och balans, dagens övning och hästens tänkbara dagsform.
  • Det är fritt att byta häst under lektionen om samarbetet mellan ryttare och häst idag inte känns rätt.
  • Om någon häst inte känns säker avbryts lektionen för den ryttaren. I dessa fall ordnas istället en ersättningslektion som sker på elevens initiativ: eleven skall själv maila kontoret.
 • Grimskaften får aldrig lindas runt handen.

Rutiner för ridlektion

 • Vid utgång till ridhuset:
  • Eleven längst bort i stallet börjar att gå med sin häst.
  • Två hästlängder skall hållas vid förandet av hästarna till ridhuset och "Svantes gång" skall gå in först.
  • Boxdörren ska vara helt öppen innan hästen förs ut.
  • Hästar leds mitt genom dörröppningen och eleven går före hästen genom dörrarna.
  • Föräldrar låter barnen gå framför sig genom dörrar.
 • Elever i nästa grupp kommer in i ridhuset innan elever i avslutad lektion lämnar ridhuset.
 • Uppställning sker på medellinjen med tre meters lucka mellan varje häst och huvudet vänt mot läktaren. Hästar med behov av större utrymme skall stå i hörn där andra hästar inte behöver passera.
 • När ridhusdörren stängts får eleverna på instruktörens kommando sitta upp med spöet och tyglarna i vänster hand. Hästarna tas ut från medellinjen en i taget för att direkt få en säker och bra fördelning. Detta görs upp till rutinerade nivå 2 grupper.
 • Efter uppsittning kontrollerar instruktören utrustningen: sadelgjord och stigläder på samtliga hästar, samt elevernas hjälmar.
 • Föräldrarna skall alltid leda eleverna som rider i knatte- och nybörjargrupper.
  • Från nybörjare fortsättning får instruktörerna avgöra från fall till fall vilka som kan börja rida utan ledare.
  • Undantag för elever från 12 år som kan börja rida utan ledare när instruktören bedömer att det är säkert.
 • Instruktören skall under lektionens gång se till att hästarna har två – tre hästlängders avstånd. Eleverna håller avstånd genom att öka och minska steglängd och rida ut eller gena i hörnen.
 • Eleverna skall rida med sträckt tygel vid kallt väder eller om hästarna är oroliga.
 • Vid balansövningar skall elever i låga nivåer ha en ledare, elever i högre nivåer skall antingen ha händerna på tyglarna eller fötterna i stigbyglarna.
 • Täby Ryttarcenter har bestämda regler över vilka övningar som är lämpliga för hästarnas välmående och för säkerhetens skull.
 • Vid avsittning skall ryttaren släppa båda stigbyglarna och sitta av på kommando med spöet i vänsterhanden.
 • Inga föräldrar eller elever i nästa grupp kommer in förrän alla elever i avslutad lektion suttit av.
 • Instruktören talar om i vilken ordning hästarna skall ledas ut från ridhuset.

Frånvaro från ridlektion

 • Vid frånvaro kan du som elev skaffa en egen ersättare på samma nivå genom byt-köp-sälj, var bara noga med att meddela ridskolan i förväg.

Ridhusregler

Allmänt

 • Läs noga öppettider för ridhuset. Finns även avvikande tider som ni finner under anläggning/privatryttare. Vid aktiviteter eller harvning/skötsel av ridhus går alltid det i första hand. (harvning kan ske av en sida i taget). Ändringar av schemat kan förekomma.
 • Visa hänsyn till alla som rör sig i ridhuset, häst som ryttare.
 • Knacka och vänta på svar innan du går in. Säg till innan du går ut.
 • Alla manegedörrar skall vara helt stängda.
 • Hästarna får endast ledas en och en.
 • Hjälm skall alltid bäras om man leder häst i ridhuset, det gäller även privathästarna.
 • Högerregeln gäller.
 • Om någon ramlar av skall alla göra halt.
 • Halt sker i mitten av volten.
 • Ryttare på fyrkantsspåret har företräde och högerregeln gäller.
 • Skritta långt innanför spåret.
 • Longering och tömkörning är ej tillåtet i ridhuset. Undantag gäller för hästar och personal som tillhör anläggningen och ridskolan.
 • Hoppning skall bokas/mailas innan. 
 • Utebanan får bara användas om man mockar efter sig. 
 • Endast de som rider samt ledare och instruktörer får vara nere i manegen. Övriga är välkomna att sitta på läktaren.
 • Inga hundar får vistas i manegen eller på läktaren när lektioner pågår.
 • Vi förespråkar alltid god hästhållning och hästens!

Uteritt på Täby Ryttarcenter

Allmänt

 • Mobiltelefon skall tas med.
 • Uteritt skall helst ske i sällskap. Meddelande ska lämnas till någon på området om var och hur lång tid ritten planeras ta om ryttaren ändå rider ensam.
 • Ryttare och hästar som kommer efter i ledet skall aldrig trava ikapp utan inväntas av övriga.
 • Innan uteritt skall det vara en genomgång av regler med gruppen. T.ex. att alltid repetera order till ryttaren bakom och påminnelse om hur man passerar över väg.
 • Val av terräng och tempo skall alltid anpassas vid uteritt efter den minst avancerade deltagaren.
 • Vid uteritt med mindre rutinerade skall det alltid finnas en extra medhjälpare med.
 • Ingen galopp med ridskolegrupperna!

Övrig hantering av häst

Lastning

 • Vid lastning av häst i transport skall samtliga som är med vid lastningen bära hjälm med knäppt hakband och handskar.
  • Skor med stålhätta rekommenderas och kläder som inte kan fastna. Det vill säga inte bylsiga jackor, halsdukar o.s.v.
 • Hästen skall vara iförd träns ovanpå grimman, grimman skall vara av läder och nosgrimman skall tas av från tränset.
 • Linor/grimskaft får aldrig lindas runt handen.
 • När bakluckan stängs skall man stå på sidan om luckan, ej bakom. Stor risk finns att hästen slänger sig ut och då kan man få både häst och lucka över sig.
 • Ta av hästen tränset och bind fast hästen i grimman efter det att luckan har stängts.
 • Vid urlastning se till att lossa hästen innan luckan fälls ned.
 • Hästen skall vara iförd lämplig utrustning för transportering.

Longering/tömkörning

 • Longering skall utföras i inhägnat område.
 • Vid longering och tömkörning skall hjälm (med hakbandet fastknäppt) och handskar bäras.
 • Sporrar får inte bäras eftersom risken är stor att man snubblar eller fastnar med linorna i dem.
 • Hästen skall vara iförd träns eller kapson och ha för uppgiften rätt utrustning.
 • Longerpiska skall användas vid longering och får aldrig läggas ner.
  • Piskan skall hållas under armen om båda händerna behöver användas.

Övriga regler

Hundar på anläggningen

 • Hundar skall vara kopplade på anläggningen.
  • Personalens hundar får vara lösa på vardagar fram till kl 15. Vid all hästhantering skall hundarna vara kopplade.
 • Inga hundar på läktaren eller i stallet men gärna i serveringen eller i receptionen!
Hast-7.jpg